Skip to content

Cramo - logotype

Energietablering

Cramo Energietablering

Vi halverar energianvändningen på er byggarbetsplats!

70 % av all förbrukad energi på ett bygge kommer från bodar och belysning.

En bod drar i genomsnitt 7.000 kWh/år, lite beroende på hur den används och framförallt var den står i Sverige. I Sverige finns ca 40.000 bodar vilket betyder att bara i Sverige förbrukar de mer än 200 miljoner kWh varje år!
De flesta byggen i Sverige har gamla bodar med dålig isolering, dåliga fönster och saknar ventilation med återvinning. Arbetsbelysningen på de flesta byggen består vanligtvis av stora energislukande belysningsmaster med 1.500 W halogenlampor och inne i projekten används vanlig glödljusbelysning.
Vidare finns fortfarande förrådscontainers med ingen eller bristfällig isolering som värms upp med värmefläktar på flera kW.

Vi på Cramo anser att det är dags att göra något åt detta energislösande på arbetsplatserna. Därför har vi tagit fram produkter och tjänster för att spara energi.

Cramo Energietablering består av fem delar

1. Yttre tätning
Den viktigaste åtgärden på en boduppställning är att minska den yttre värmeförlustarean. Genom bodarnas konstruktion får man vid en vanlig uppställning ett glapp mellan bodarna på över- och undersidan samt på sidorna. Detta gör att bodarna "kyls" av på fyra sidor. Genom Cramos smarta etablering tätas alla sidorna mellan bodarna så att boduppställningen kan ses som en enda huskropp. Energiförlusterna blir då bara mot byggnadens yttersidor.
För ett tvåvåningsmontage visar Cramos egna mätningar en faktisk minskning med hela 35 %.

2. Energismarta bodar – PK2000 och P6000
Under många år har såväl byggnads-arbetare som kontorsanställda klagat på standarden på bodarna. De har upplevts som dragiga, dåligt ventilerade och med låg standard. Cramo har genom ett nära samarbete med sina kunder utvecklat en helt ny bodserie – PK2000 och P6000. De uppfyller kraven på ökad standard och komfort och är dessutom energismarta. Dessa bodar har:
• FTX-ventilation med återvinning
• Rörelsedetektorer för tändning och släckning av rumsbelysningen
• Riktiga energifönster med solreflekterande yta
• Torkrum med återvinning istället för torkskåp

3. Energieffektiv belysning
De flesta byggen har fortfarande konventionell arbetsbelysning som består av vanliga glödlampor och halogenstrålkastare. Cramo har utvecklat ett helt nytt belysningssortiment med lågenergilampor. Energibesparingen är mycket stor och förhoppningsvis kommer alla byggarbetsplatser i framtiden gå över till lågenergilampor. Redan i år kommer glödlampor, enligt ett EU-direktiv, successivt tas bort från marknaden.
1. Lågenergistrålkastare på 150W ersätter dagens 1.500W halogen- strålkastare
2. Traditionell glödljusbelysning ersätts av lågenergibelysning på 23W, vilket motsvarar 120W glödlampa.

4. Containers och hissar
Förrådscontainern är en stor energitjuv då den helt saknar eller har bristfällig isolering. Många sätter in stora värmefläktar i förråden som slukar mycket energi och det mesta försvinner ut ur containern. Ska man värma ett förråd är det mycket viktigt att det är välisolerat. Cramo har därför tagit fram flera olika typer av förråd med bra isolering, ända upp till 100mm isolering.
Cramo har ett modernt hissortiment med frekvensstyrning av strömmen vilket gör att strömförbrukningen blir avsevärt lägre. På konventionella hissar var det nödvändigt med 63A, idag är vi nere på 32 eller 16A

5. Mätning och dimensionering
Cramo erbjuder inte bara energisnåla produkter utan även komplett service med beräkning och dimensionering av el-behovet. Cramo kan även åta sig att mäta förbrukningarna på byggarbetsplatsens olika delar. Genom att ha ett nära samarbete kan vi tillsammans med kunden ta fram olika förslag för att ytterligare sänka energiåtgången på bygget.

Kontakta oss

Vill du veta mer hur du kan halvera energi-förbrukningen?

Kontakta då någon av oss:

Jan Isgård
Tfn 08-623 54 50
jan.isgard
@cramo.com

Åke Svensson
Tfn 031-340 82 72
ake.svensson
@cramo.com

Håkan Sönnergren
Tfn 031-340 82 71
hakan.sonnergren
@cramo.com

Ladda hem

Vill du ladda hem vår företagsbroschyr, produktinformation eller annat material?

Vår broschyr om Cramo Energietablering kan laddas hem här.

Adress: Cramo AB, Box 4027, 169 04 Solna (Besök: Rosenborgsgatan 12) Telefon: 08-623 54 00